Polityka prywatności i RODO

Szanowni Klienci,

Safe Space sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były chronione. Z uwagi na powyższe oraz wobec wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Safe Space sp. z o.o. z siedzibą: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789040, posiadająca nr NIP: 8982250842 oraz nr REGON: 383525964;
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], lub listownie na w/w adres administratora;
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. odpowiedzi na Państwa pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” znajdującego się w zakładce „Kontakt” . Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wysyłki pocztą elektroniczną ofert handlowych (zawierających w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów oraz aktualnej oferty). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający  na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży, a także na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego lub przekazaniu Państwu informacji o statusie zgłoszenia serwisowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu najwyższej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. przyjmowania zleceń, obsługi awarii, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:
  1. Ofert handlowych – do momentu wycofania zgody na otrzymywanie ich, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  2. zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego lub przekazania informacji o statusie zgłoszenia serwisowego – przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia umowy, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  3. pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  4. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  5. przyjmowania zleceń, obsługi awarii, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę– przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  6. finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  7. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.
 6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.
 7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi.
 8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.