Czy szkoła może wprowadzić monitoring wizyjny?

Aktualności 12 listopada, 2021

Czy szkoła może wprowadzić monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny to rozwiązanie wpływające na bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w budynku. Coraz więcej firm i instytucji decyduje się na montaż profesjonalnego systemu monitoringu. A jak przedstawia się kwestia monitoringu w placówkach edukacyjnych? Czy monitoring wizyjny w szkole jest legalny i możliwy? Dowiedz się z poniższego artykułu.

Monitoring placówek oświatowych – przepisy

Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej, średniej lub wyższej jest jak najbardziej możliwe i zgodne z prawem. Jest jednak obwarowane różnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

W związku z wejściem w życie w 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takowych danych, a także uchylenia dyrektywy dotyczącej RODO, konieczne było wprowadzenie zmian w przepisach prawa. Szereg przepisów zostało zatem dostosowanych do wymagań tego rozporządzenia – wprowadzono zmiany w zakresie m.in. Prawa oświatowego. Do ustawy Prawa oświatowego dodano przepis, który bezpośrednio reguluje monitoring placówek oświatowych. Przepisy z dnia 25 maja 2018 roku określają wymagania, jakie powinien spełniać monitoring wizyjny prowadzony w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Monitoring wizyjny – wymagania i warunki

Stosowne przepisy prawa określają warunki, w jakich może działać monitoring wizyjny w szkole. Kamery monitoringu mogą funkcjonować wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom, a także celem ochrony mienia. System monitorujący nie może stać się środkiem nadzoru nad jakością pracy realizowanej przez pracowników placówki oświatowej.

O instalacji monitoringu wizyjnego w szkole decyduje jej dyrektor. Decyzję tę powinien jednak uzgodnić z gminą bądź innym organem prowadzącym placówkę oświatową. Musi też skonsultować się w tej sprawie z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz radą rodziców. Forma konsultacji oznacza, że dyrektor nie jest związany uzyskaną opinią. Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego powinno być poprzedzone poinformowaniem o tym fakcie uczniów i pracowników szkoły przynajmniej 14 dni wcześniej.

Jak stosować monitoring wizyjny w szkołach?

Ustawa zakazuje montażu kamer w pomieszczeniach szkolnych, np. klasach, a także pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. Kamer nie wolno też instalować w salach, w których uczniom udzielana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna, np. w gabinecie pedagoga lub psychologa, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej czy w pokoju nauczycielskim. Ponadto systemu nie należy montować w przebieralniach, szatniach i łazienkach.

Zdarzają się jednak wyjątki, które zezwalają na montaż kamer w tych lokalizacjach. Muszą to być jednak przypadki szczególnie uzasadnione, niezbędne z punktu widzenia zagrożeń dla uczniów i nauczycieli. W takich sytuacjach monitoring musi być zamontowany w taki sposób, aby rejestrowany obraz nie naruszał godności ani innych dóbr osobistych nauczycieli oraz uczniów. W monitoringu wizyjnym należy też zastosować techniki i rozwiązania, które uniemożliwią rozpoznanie osób przebywających w owych pomieszczeniach.

Należy również mieć na uwadze, że pomieszczenia, w których zamontowane są kamery, muszą być wyraźnie oznaczone znakami piktograficznymi lub dźwiękowymi.

 

Wykorzystanie i przechowywanie nagrań z monitoringu

Nagrania uzyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystywane tylko w tym celu, dla jakiego zostały zarejestrowane. To oznacza, że nie można ich używać np. jako dowód niskiej jakości pracy pedagoga.

Stosowne przepisy określają też czas przechowywania nagrań z monitoringu. Muszą one zostać usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia nagrania, a na czas przechowywania trzeba je odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób. Ustawa mówi też tylko o rejestracji obrazu. To oznacza, że rejestrowanie dźwięku (nawet z obrazem) jest niedozwolone.