Zdalny dozór wizyjny a regulacje prawne

Aktualności 4 stycznia, 2023

Zdalny dozór wizyjny a regulacje prawne

Zdalny dozór to coraz popularniejsza forma sprawowania nadzoru nad nieruchomościami, która łączy najważniejsze zalety tradycyjnego monitoringu oraz ochrony fizycznej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że wykorzystywanie kamer wideo do utrwalania wizerunku osób jest w polskim systemie prawnym regulowane przepisami, m.in. dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym artykule skupimy się na legalnym prowadzeniu dozoru wizyjnego, poruszając m.in. najważniejsze kwestie z obszaru: monitoring a RODO.

Monitoring – przepisy prawne, których trzeba przestrzegać

Nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego, że wizerunek osoby utrwalany na kamerach przemysłowych należy do najbardziej chronionych danych osobowych. Mimo coraz większej popularności, jaką cieszy się dozór wizyjny, w Polsce w dalszym ciągu nie obowiązuje odrębna ustawa, która regulowałaby jego organizację, dlatego podmioty stosujące tego rodzaju rozwiązania, zobowiązane są przede wszystkim do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym obowiązującego od 2018 roku rozporządzenia RODO.

monitoring a rodo

Monitoring a RODO

Jeśli chodzi o monitoring przepisy prawne nie zabraniają jego stosowania – takiego zakazu nie znajdziemy ani w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, ani w treści dyrektyw UE. Skoro polskie prawo zezwala na monitoring a RODO nie stanowi przeszkody, to czy utrwalanie oraz przechowywanie obrazu z kamer nie podlega żadnym ograniczeniom? Nic bardziej mylnego!

Podmiot, który przetwarza dane osobowe poprzez system telewizji przemysłowej, zobowiązany jest m.in. do określenia zasadności oraz celu rejestrowania obrazu. Celem tym może być np. zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia lub życia ludzi. Sankcjonujące monitoring przepisy prawne mówią również o realnym i bieżącym wymiarze ochrony. Powodem do utrwalania wizerunku osób może być np. Chęć zapobiegania kolejnym incydentom bądź zagrożeniom, które na terenie danej nieruchomości miały miejsce w przeszłości i zostały odpowiednio udokumentowane.

Jak chronić dane osobowe, prowadząc dozór wizyjny?

Rodzi się więc pytanie o to, jak połączyć skuteczną ochronę interesów administratora danych osobowych z interesem osób, których wizerunek podlega rejestracji. Przepisy jasno określają, w jakich celach stosuje się monitoring a RODO – jak używać go w praktyce. I tak administrator danych osobowych zobowiązany jest:

– używać monitoringu wizyjnego w sposób adekwatny i stosowny do celu przetwarzania danych,

– ograniczyć obszar stosowania monitoringu do niezbędnego minimum,

– odpowiednio oznaczyć teren monitorowany,

– poinformować o celach i zasadach wykorzystywania danych utrwalonych przez kamery wideo,

– poinformować o tożsamości osoby pełniącej funkcję administratora,

– umożliwić dostęp do nagrań osobom na nich ujętym,

– wyznaczyć maksymalny okres przechowywania danych osobowych.

Jak widać, korzystając z kamer przemysłowych, należy przestrzegać przepisów oraz wypracować własne procedury, stanowiące kompromis pomiędzy bezpieczeństwem, które ma zapewniać monitoring a RODO, którego zapisy regulują sposób przetwarzania danych.

Zdalny monitoring wizyjny – skuteczna ochrona nieruchomości

Regulujące monitoring przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie m.in. w przypadku coraz częściej wykorzystywanego zdalnego dozoru wizyjnego. Ta innowacyjna usługa pozwala skutecznie zabezpieczać teren nieruchomości. Agencja ochrony nie musi fizycznie dyżurować na terenie obiektu, ponieważ system wykorzystujący m.in. sztuczną inteligencję, nieustannie monitoruje sytuację. O każdym incydencie natychmiast powiadamiane jest Centrum Nadzoru Wizyjnego, działające całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Sprawne działanie służb bądź patrolu interwencyjnego w momencie zagrożenia to gwarancja skutecznej oraz adekwatnej do sytuacji reakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.